Influencer Sözleşmesi

FENOMEN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Büyükdere Caddesi, Ecza Sokak, No:4 34394 Levent İstanbul adresinde faaliyet gösteren INFLEAP Teknoloji A.Ş. (“INFLEAP”) ile INFLEAP mobil uygulamasına (“Uygulama”) Fenomen (“Fenomen”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilerek Fenomen tarafından Sözleşme’nin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme’de her iki taraf birlikte Taraflar olarak ifade edilecektir.

MADDE 2- TANIMLAR

Uygulama (INFLEAP): Kullanıcı’nın belirtilen kriterlere uygun bilgileri girerek oluşturdukları profil sayesinde marka veya ajansları arama butonuyla veya filter sistemiyle bulmasına imkân veren, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil INFLEAP yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Sözleşme: Uygulama’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Sözleşme’yi anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde bir bütün olan elektronik sözleşmeyi ifade eder.

Sosyal Medya Ağları: Instagram, Snapchat, Youtube başta olmak üzere internet üzerinden erişim sağlanan bütün sanal ortam ve sosyal medya mecralarıdır.

Fenomen: Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek ve INFLEAP dahilinde sunulan hizmetlerden Sözleşme şartları doğrultusunda yararlanan gerçek kişidir.

Marka: Hukuka uygun her türlü ürünü veya hizmeti tanıtmak amacıyla Fenomen’den Sosyal Medya Ağları aracılığıyla içerik paylaşmasını talep eden her türlü gerçek veya tüzel kişidir.

Ajans: Sistemde kayıtlı çok sayıda Fenomen ve Marka’nın INFLEAP’da sunulan hizmetlerden topluca yararlanmasını sağlayan tüzel kişidir.

Kullanıcı: INFLEAP’a Sözleşme’de belirtilen yöntemlerle üye olan veya INFLEAP’da sunulan hizmetlerden Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Fenomen, Marka ve Ajans

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

3.1. Sözleşme’nin konus INFLEAP sunulan mevcut hizmetler ile INFLEAP tarafından geliştirilmesi planlanan tüm hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların Sözleşme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3.2. INFLEAP, Kullanıcı’nın Sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuş olup Kullanıcı, INFLEAP’a üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.3. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, INFLEAP içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin INFLEAP tarafından yapılan tüm uyarı, ilan, bildirim ve açıklama gibi her türlü beyanı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4- UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1 Kullanıcı, uygulamaya e-posta, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecektir.

4.2. INFLEAP’a üye olabilmek için gerçek kişiler bakımından her halde en az 13 yaşında olmak veya Kullanıcı’nın vatandaşı olduğu ülke yasalarına göre hukuki işleme taraf olmak için gereken asgari yaşta olmak, yaş koşulunu sağlamayanlar için kanuni temsilcinin izninin olması, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili kişilerden olmak gerekmektedir. Aksi yöndeki üyelik başvuruları, kayıt işlemlerini tamamlanmış olsa dahi INFLEAP’a üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacaktır ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan INFLEAP sorumlu olmayacaktır. Bu halde Kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 Üyelik işlemi, kullanıcı adayı tarafından üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi sonrasında INFLEAP tarafından kayıt talebinin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı, üyeliğin tamamlanmasından sonra INFLEAP’ın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. INFLEAP, INFLEAP’ın içeriğine dahil reklam, ilan, bilgi, içerik ve benzeri tüm unsurları sınırlama olmaksızın ve olduğu haliyle sağlamaktadır. INFLEAP, Kullanıcı’nın INFLEAP yoluyla sağladığı hiçbir bilgi, hizmet veya INFLEAP içeriğine dahil hiçbir unsurun doğruluğu veya yasal sınırlar içinde olduğu hakkında açık, dolaylı, yasal veya başka bir şekilde garanti vermemektedir. INFLEAP yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğru, tam ve kullanılabilir olduğunu değerlendirmek yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

4.4. INFLEAP’a üye olabilmek için Kullanıcı’nın, INFLEAP tarafından Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olunması gerekmektedir.

4.5 Sözleşme’nin onaylanması ve yürürlüğe girmesi, Kullanıcı ve INFLEAP arasında hiçbir nam altında iş ortaklığı, temsilcilik, işverenlik ilişkisi doğurduğu anlamını taşımamaktadır.

4.5. INFLEAP, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya INFLEAP üzerinden yapılan işlemlerle ilgili oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. INFLEAP, Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında olsa dahi, Kullanıcı’ya ait üyelik ve kimlik bilgilerini açıklamamak kaydıyla; söz konusu bu bilgilerle, pazar araştırmaları yapmak veya benzer sebeplerle bu hususta veri tabanı oluşturabilecek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler içeren raporlar düzenleyebilecektir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilecektir. Ayrıca, INFLEAP bu rapor veya istatistikleri hizmet sağlayıcı iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabilme hakkına sahiptir. Bu tarz işlemler INFLEAP’in Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

4.6. INFLEAP, Kullanıcı’yı yeni hizmet veya projelerden, INFLEAP mesajlaşma servisi, e-posta, sms, sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcı’nın INFLEAP ile paylaştığı her türlü iletişim kanalı üzerinden haberdar edebilecektir. Ayrıca INFLEAP çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri Kullanıcı ile paylaşabilme hakkına sahiptir. 

5. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı’ların Ortak Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, INFLEAP’ı kullanırken Sözleşme içerisinde bulunan tüm şartlara ve kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.2 INFLEAP’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan Kullanıcı yalnızca hukuka uygun amaçlarla hareket edebilirler. Kullanıcı’nın INFLEAP dahilinde yaptığı her iş ve eylemde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, vatandaşı olduğu ülkelerin yasal düzenlemelerine ve mevcut yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile INFLEAP’in  INFLEAP’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Kullanıcı, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı, ahlak dışı, ırkçı, politik mesajlar içeren, zararlı, tehdit edici, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek nitelikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içerik, bilgi, veri, metin, video, mesaj, kullanıcı adı, profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, yazılım veya imajlar veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyali INFLEAP’a dahil etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.4. Kullanıcı, INFLEAP’in yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, INFLEAP’in kullanıcıya ait gizli/özel/kişisel veya özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgi gibi her türlü bilgiyi resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple INFLEAP’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.5. Kullanıcı, INFLEAP’in işbu sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin ifasına yönelik olarak veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu onaylamış ve bu sebeple INFLEAP’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.6. Kullanıcı, INFLEAP’a giriş için kullandığı kullanıcı adı, şifre, kod gibi INFLEAP’a erişim için gerekli bilgileri gizli tutmakla yükümlü olup bunların güvenliğini sağlamaları kendi sorumluluklarındadır. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve Kullanıcı’nın işbu bilgilerini üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Kullanıcı’nın sisteme erişim araçlarının üçüncü bir kişi tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. INFLEAP’in bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin tespiti konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, söz konusu bu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun hukuki ve cezai tüm sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin sadece kendisini bağlayıcı olduğunu ve INFLEAP’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde INFLEAP’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.7. Kullanıcı, INFLEAP dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, güvenli ve hukuka uygun olduğunu söz konusu bilgi ve içeriklere ilişkin bağlantıların INFLEAP’da yayınlanmasının herhangi bir hukuka aykırı bir durum oluşturmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. INFLEAP, Kullanıcı tarafından iletilen veya INFLEAP üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan tüm bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, eksik veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumlu tutulamaz.

5.1.8. Kullanıcı, INFLEAP’a kayıt esnasında oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak INFLEAP üzerinde yeni bir üyelik oluşturulması halinde tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu, bu hallerde INFLEAP tarafından üyeliğin sona erdirebileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9. Kullanıcı, INFLEAP’a sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri INFLEAP’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde INFLEAP’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

5.1.10. Kullanıcı, INFLEAP’da kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlem ve üçüncü kişilerle kuracağı sözleşmesel hukuki ilişkilerden sadece kendisi sorumludur. Kullanıcı, INFLEAP’in yazılı onayı olmadan Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kullanıcı’dan alınan bilgilerin, 6698 sayılı KVKK’ya göre düzenlenmiştir ve bilgilendirme metnine internet sitesinden ulaşılabilir.

5.1.11. Kullanıcı’nın, INFLEAP’ı kullandığı sırada ileri sürdüğü fikir, düşünce ve ifadeler ile INFLEAP ortamına eklediği dosya, içerik ve bilgilerin temel hukuk ilkelerine, yasalara, ahlak kurallarına aykırılığına ilişkin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, INFLEAP’in bu paylaşımlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, INFLEAP geneline zarar verecek veya INFLEAP’i üçüncü kişilerle hukuki ihtilafa sevk edecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşmayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumluluğu üstüne aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5.1.12. Kullanıcı, INFLEAP’ın tüm haklarıyla birlikte INFLEAP’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini bilmektedir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait ve INFLEAP’da bulunan video klipleri, katalogları, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve benzeri içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde INFLEAP  kendi hesabına yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri  INFLEAP üzerindeki bu tür faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı INFLEAP  doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve katlanmak zorunda kaldığı tüm zararları Kullanıcı’ya rücu eder.

5.1.13. Kullanıcı; INFLEAP’in (taahhüt anlamına gelmemek kaydıyla) yapabileceği herhangi bir çekiliş ve hediye kampanyası kapsamında hak kazanması halinde Kullanıcı bilgilerini, kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmasına onay verdiğini ve bu sebeple INFLEAP’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.1.14. Kullanıcı, INFLEAP’in her türlü profil içeriği ile ilgili talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. INFLEAP tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir. INFLEAP’in zararlı gördüğü içeriği yayından kaldırma, değiştirme, gerekirse üyeliği askıya alma ve tamamen iptal etme hakkı saklıdır.

5.1.15. Kullanıcı, INFLEAP’ı kullanırken ulaştığı bilgi ve verileri açıklamamakla veya ifşa etmemekle  ve  söz konusu bu bilgi ve verileri INFLEAP’in belirttiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye aykırı davranması veya ihlal etmesiyle elde ettiği Kullanıcı’ya veya diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve mevcut kanunlar kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu kişisel verileri kullanması, aktarması veya benzer bir işleme konu etmesi sonucunda; yetkili diğer kişi ve kurumların, mahkemelerin bu durumla ilgili olarak verdikleri kararlardan INFLEAP’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararı gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.16. Kullanıcı, INFLEAP’ı kullanırken yaptığı işlemlerle ilgili olarak  alenileşmiş olan kişisel verilerinin internet arama motorları veya buna benzer verileri depolayan ve kullanan sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında kullanılması gibi durumlar için INFLEAP’in herhangi bir izninin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin depolamak veya benzer yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekilde kullanılması veya aktarılmasından dolayı INFLEAP’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.17. Kullanıcı, INFLEAP’ı kullanırken kendisine ait özel nitelikteki kişisel verilerini paylaşmaması gerektiğini aksi halde bu özel nitelikteki kişisel verilerin kullanılması veya paylaşılması sonuçlarından INFLEAP’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve kendisinin bu durumu bilmesi gerektiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.18. Kullanıcı’nın, INFLEAP’ın sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, INFLEAP’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların INFLEAP’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması INFLEAP çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, INFLEAP’in sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı’nın bu maddeyi ihlal niteliği taşıyan her türlü eylemi INFLEAP tarafından engellenecektir. Bu kapsamında oluşan mevcut ve muhtemel zararlara ilişkin INFLEAP’in rucüen tazminat hakkı mevcuttur.

5.1.19.Kullanıcı, sadece teklif verme amacıyla ilgili ilan içeriklerini öğrenme ve görüntülemek için INFLEAP yüzünü kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın teklif verme amacı dışında başka bir amaçla arayüzü kullanarak bütün ilanlara ulaşmaya çalışması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanarak başkaca platformlarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlaması, başka veritabanına aktarılarak bu ilanların üçüncü kişilerin erişimine açması, INFLEAP üzerindeki ilanlara link verilmesi, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek hukuka aykırı bu gibi benzer fiillere INFLEAP tarafından izin verilmemektedir. INFLEAP, gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 

5.2. Fenomen Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Fenomen, Marka tarafından talep edilen hizmet teklifine uygun bir içerik hazırlamayı ve ilgili içeriği kararlaştırılan süre dahilinde INFLEAP üzerinden Marka’nın onayına sunmayı kabul ve taahhüt eder. Marka tarafından içeriğin düzeltilmesi, değiştirilmesi talep edilebilir. Söz konusu içeriğin yayınlanmasının talep edildiği Sosyal Medya Ağları, Fenomen ve Marka tarafından birlikte kararlaştırılacaktır. INFLEAP yalnızca tarafları buluşturmayı hedefler. Hizmet talebinin içeriği, ücretin kararlaştırılması, içeriğin onaylanması ve benzeri süreçlerde hiçbir yükümlülük sahibi değildir.

5.2.2. Fenomen, Sosyal Medya Ağları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere INFLEAP tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her zaman INFLEAP tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini, kabul ve taahhüt eder.

5.2.3 Fenomen, Sosyal Medya Ağları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü içeriğin kendisi tarafından üretildiğini ve/veya tüm fikri haklarına tek başına sahip olduğunu ve bu haklar üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda INFLEAP’e yönelik her türlü talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. INFLEAP, bu madde kapsamında her türlü denetimi yapma hakkına sahip olmakla birlikte herhangi bir kontrol yükümlülüğünde değildir. Fenomen fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, INFLEAP e konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Fenomen’in üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Fenomen’in hukuka aykırı bu fiillerinden dolayı INFLEAP dava ve tazminat talep hakkı saklıdır.

5.2.4. Fenomen, hesap bilgilerinin gizliliğinden ve hesabından yapılan bütün işlemlerin sorumluluğundan bizzat sorumludur.  Hesabının üçüncü kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılması halinde durumu derhal INFLEAP bildirecektir. Hesaba yetkisiz şekilde erişim sağlanması halinde Kullanıcı’nın uğrayacağı bütün zararlardan kendisi sorumlu olup hiçbir şekilde INFLEAP’e hukuki ve cezai bir sorumluluk yüklenemez. 

5.2.5. Fenomen’in şifresini unutması ya da kaybetmesi halinde mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Fenomen’in kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez. Şifrenin güvenliğinden Fenomen tek başına sorumludur. Fenomen hesabını tehlikeye atacak işlemleri yapmamak, şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamak, başkasına kullandırmamak ve devretmemek sorumluluğundadır. Fenomen’in rızasıyla veya kusuruyla şahsi şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan INFLEAP sorumlu tutulmayacaktır. Fenomen hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının, paylaşım yapılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. Fenomen usulsüz kullanımları yapan kişileri INFLEAP tespit etmekle yükümlü olmadığını, INFLEAP’den bu yönde bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. INFLEAP HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. INFLEAP, INFLEAP kapsamındaki ürün ve hizmetlerin sunumunu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. INFLEAP, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

6.2. INFLEAP, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve önceden bir ihtara gerek olmaksızın, INFLEAP’da sunulan ürün ve hizmetleri veya içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, yeniden organize etme,  Kullanıcı’nın INFLEAP’a yüklediği bilgi ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme hakkına sahiptir. 

6.3. INFLEAP nıcıların kendi arasında kurulacak olan hukuki ilişki kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaftan veya oluşabilecek zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır. INFLEAP, Kullanıcı tarafından sunulan hizmetlerin ayıplı olması, yetersiz olması, beklentiyi karşılamaması ve benzeri hususlara ilişkin müdahil olma ve değerlendirme yapma yükümlülüğünde değildir. 

6.4. INFLEAP, INFLEAP üzerinden, referans kolaylığı veya çeşitli sebeplerle INFLEAP kontrolü dahilinde olmayan üçüncü kişilere ait bir takım internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere dair linkler verebilir. Söz konusu bu linkler bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici nitelikte olmadığı gibi internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik de herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. INFLEAP’in INFLEAP üzerindeki linkler aracılığıyla erişilen bu internet siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler ve bunlar üzerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

6.5. INFLEAP, INFLEAP’ın işleyişine, Sözleşmesi’nin koşul ve kurallarına, genel ahlak kurallarına, hukuka, kişisel verilerin korunmasına, başkalarının kişilik haklarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu yorum, mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Ayrıca INFLEAP, günün koşullarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Kullanıcı’ya ek yükümlülükler getirebilir.

6.6. Kullanıcı, diğer kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, INFLEAP ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve INFLEAP’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.7. INFLEAP’nin INFLEAP’da Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu, gerçekliğini, doğruluğunu araştırma ve kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.8. INFLEAP gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. Bu açıdan INFLEAP, INFLEAP kapsamında verdiği ürün ve hizmetlerin sürekli aktif ve erişebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. INFLEAP, INFLEAP ve sunulan hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz ve mükemmel olduğu yönünde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. INFLEAP INFLEAP üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Kullanıcı, INFLEAP’ı kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

6.9. INFLEAP, Kullanıcı’nı INFLEAP’daki ürün ve hizmetleri kullanması, gerektiği gibi kullanmaması, Sözleşme taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı davranması,  teknik sebeplerle ortaya çıkacak arızalardan, iletişim ağı sorunlarından, INFLEAP’den kaynaklanan hata ve arızalar da dahil olmak üzere  INFLEAP üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesintisi, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden, işletim sistemi uyumsuzluklarından ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı’nın INFLEAP’ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan kar kaybı, iş kaybı, işin kesintiye uğraması gibi doğrudan veya dolaylı zararlardan, Kullanıcı’nın veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez

6.10. Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının, yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğin devamı sırasında diğer kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler veya makul kabul edilemeyecek derecede olumsuz yorumlar alınması, Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması ve benzeri sebeplerle; INFLEAP herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyeliği durdurabilir, askıya alabilir veya Sözleşme’yi tek taraflı feshederek Kullanıcı’nın üyelik statüsüne son verebilir. INFLEAP, üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması veya Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından -, Kullanıcı’nın INFLEAP üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

6.11. INFLEAP, Kullanıcı ile yapılan işbirliği anlaşmasını veya Kullanıcı’nın ürettiği ve yayınlanmak üzere sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri eserleri tanıtım amacı ile her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlama, işleme, INFLEAP ait sosyal medya ağlarında paylaşma veya INFLEAP tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Bu hallerde Kullanıcı, INFLEAP’den hiçbir telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

6.12. INFLEAP, Kullanıcıların arasında gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime müdahalede bulunmaz. INFLEAP Marka ve Fenomen arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.13. INFLEAP üzerinden Kullanıcı arasında gerçekleşen yazışmalar ve iletişimler INFLEAP tarafından görüntülenebilmektedir. Bu kapsamda INFLEAP sürecin gizli olduğuna dair hiçbir itiraz ve talep yöneltilemez. 

6.14. INFLEAP, INFLEAP sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir  INFLEAP kullanıcısının sistemindeki çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğu ve bunların, Kullanıcı’nın INFLEAP’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde INFLEAP’a erişen Kullanıcı’nın ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

6.15. INFLEAP’in INFLEAP üzerinden yayınladığı dijital reklamlar ve link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı INFLEAP’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. INFLEAP, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.16. INFLEAP, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya INFLEAP üzerinden yapılan işlemlerle ilgili oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. INFLEAP, Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında olsa dahi, Kullanıcı’ya ait üyelik ve kimlik bilgilerini açıklamamak kaydıyla; söz konusu bu bilgilerle, pazar araştırmaları veya INFLEAP da yapılacak iyileştirme ve güncellemelerle ilgili araştırmalar yapmak için veya benzer sebeplerle bu hususta veri tabanı oluşturabilecek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler içeren raporlar düzenleyebilecektir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilecektir. Ayrıca, INFLEAP bu rapor veya istatistikleri hizmet sağlayıcı iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabilme hakkına sahiptir ve INFLEAP’in işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Bu tarz işlemler INFLEAP’in Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

MADDE 7- ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELİK PAKETLERİ 

7.1. Fenomen, INFLEAP’ı kullanmak ve INFLEAP üzerinden hesap oluşturmak veya ücretli işbirlikleri kurmak için bir telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak INFLEAP’a giriş yapmalıdır INFLEAP tarafından hazırlanmış olan INFLEAP uygulaması içerisinde belirtilen kapsamlarda paket satın alabilir.

Fenomen, belirlemiş olduğu üyelik paketleri ile INFLEAP üzerinden Marka ve Ajans ile iletişime geçebilecek, ilanlara teklif vererek başvuruda bulunabilecek veya kendisine gelen işbirliği tekliflerini değerlendirme olanağı sağlayacaktır. Fenomen’in INFLEAP’da bulunan teklif metnini doldurması ile Marka veya Ajans’la arasında reklam, organizasyon gibi çeşitli konularla ilgili olarak ücretli işbirliği süreci başlamış olacaktır. INFLEAP bu teklif metninin herhangi bir tarafı veya garantörü değildir. 

7.2. INFLEAP, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerinin içeriğini veya kullanım kapsamını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.3. Fenomen, INFLEAP’in sahip olduğu ücretlendirmeler ve INFLEAP içi satın alım paketleriyle alakalı değişiklikleri sahip olduğu paketin güncel halini kullanmakla kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır INFLEAP’ın yayından kaldırıldığı veya teknik sebepler dolayısıyla askıda olduğu zaman dilimlerinde Fenomen yapılan INFLEAP içi satın alımları ile alakalı hak talep edemez.

7.4. Fenomen, INFLEAP içi satın almış olduğu herhangi bir üyelik paketi ile birlikte kendiliğinden 30 günlük periyotlarla tekrarlanan bir abonelik satın almış olur. Fenomen, ödeme yöntemini iptal edene kadar söz konusu bu ücretli üyelik paketini her 30 günün sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Fenomen’in satın almış olduğu ücretli üyelik paketini vey INFLEAP’ı hiç kullanmaması ve benzeri sebeplerle INFLEAP’nin, Kullanıcı’ya herhangi bir para iadesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.  INFLEAP’in Fenomen’in üyeliğini geçici veya süresiz olarak sonlandırması gibi durumlarda, paket içi satın almalar veya üyelik paketleri için herhangi bir geri ödeme yapması söz konusu değildir.

7.5. INFLEAP, Fenomen’in INFLEAP içi satın almış olduğu hizmetler veya üyelik paketlerinin faturalandırılması ve bu faturaların ödeme yöntemi ile ilgili olarak aracı TÜRMOB – TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ EĞİTİM YAYIN VE YAZILIM HİZMETLERİ İŞLETMESİ altyapısını kullanmaktadır Fenomen’in yapmış olduğu ödemelerle ilgili herhangi bir faturalandırma hatası olması veya bununla ilgili para iade talebinde bulunması gibi benzeri durumlardan INFLEAP’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Fenomen’in INFLEAP içi satın alımları ile ilgili olarak sisteme vermiş olduğu hesap bilgileri ile ilgili ortaya çıkabilecek zararlardan da INFLEAP’in sorumluluğu yoktur.

8. ÜCRETİN ÖDENMESİ

8.1. Ücret, Marka ve Fenomen arasında INFLEAP üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar sonucu kurulan bağımsız sözleşme ilişkisi ile belirlenmektedir. Ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak INFLEAP herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.2. Fenomen, INFLEAP üzerinden yapmış olduğu ücretli işbirliklerinde anlaşma konusu edimleri tam ve gereği gibi yerine getirme yükümlülüğünü kabul ve taahhüt etmektedir. Fenomen’in Sözleşme konusu işi ifa etme süreci; Taraflar arasında yapılacak sözleşme kapsamında belirlenecektir INFLEAP yapılan işin kalitesinden, niteliğinden, gereği gibi veya hiç ifa edilmemesinden herhangi bir hukuki, cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Fenomen, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin ücrete hak kazanmayacağını ve bu kapsamda INFLEAP tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

8.3. Fenomen tarafından içeriğin Sosyal Medya Ağları’nda paylaşılmasının ve Marka’nın onaylaması ve yine Marka’nın ilgili bedeli INFLEAP’in hesabına yatırmasının ardından ücret, gerekli kesintiler yapılarak INFLEAP tarafından Fenomen’in üyelik formunda belirtmiş olduğu banka hesabına beş işgünü içerisinde yatırılacaktır. Fenomen tarafından bildirilen banka hesap bilgilerinin veya kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu aksi takdirde doğabilecek bütün zararlardan münhasıran sorunlu olduğunu, INFLEAP ir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

8.4. INFLEAP, Fenomen tarafından sağlanan içeriğin Marka tarafından onaylanacağına, Sosyal Medya Ağları’nda yayımlanması ve paylaşılması ile ücrete hak kazanılacağına ilişkin herhangi bir taahhüt altına girmemektedir veya garanti vermemektedir. Marka içeriği onaylamazsa ücretin ödenmeyebileceği hususu Fenomen’in bilgisi ve kabulü dahilindedir.

8.5. Ücret ödenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek havale, eft masrafı gibi masraflar, Fenomen tarafından karşılanacaktır. 

8.6. Fenomen’in, INFLEAP üzerinden yaptığı her türlü iş veya işlemlerle ilgili olarak vatandaşı olduğu ülke yasalarına göre doğan vergi yükümlülüğü hususunda tüm hukuki, cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Fenomen’in, işbu sorumluluğuna aykırı davranması neticesinde INFLEAP’in uğrayacağı her türlü zararı gidermekle  yükümlü olduğunu ve INFLEAP’in rücu hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

8.7 Üyelik paketleri üçüncü kişilere devredilemez.

MADDE 9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

INFLEAP’da yer alan unvan, işletme adı, tasarım, genel görünüm, metin, imge, logo, marka, patent, uygulanan iş model ve yöntemi gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları INFLEAP’e veya INFLEAP tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. INFLEAP tüm bu unsurlar ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır ve önceden izin alınmadan, kaynak gösterilmeden hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sunulamaz ve yeniden satılamaz. INFLEAP’da sunulan hizmetten yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez ve INFLEAP Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz. Aksi takdirde, bu durumdan sorumlu kişi veya kişiler INFLEAP uğradığı tüm zararları (lisans verenler ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı INFLEAP’den talep edilen tazminat miktarları da dahil olmak üzere ) gidermekle yükümlüdür.

MADDE 10- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

10.1. INFLEAP, günün koşullarına bağlı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda, INFLEAP’da sunulan hizmetleri ve Sözleşme’nin hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sözleşme’de yapılan değişiklikler, ilan edildikleri tarihten veya önceden belirtilen herhangi bir geçerlilik tarihi olması durumunda ise bu belirtilen tarihten itibaren geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir, değiştirilmeyen geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

10.2.Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır ve değişiklikler geçerli olduktan sonra Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşme kapsamındaki hükümler ve INFLEAP’da sunulan hizmetler, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Sözleşme taraflarının makul kontrolünde olmayan ve INFLEAP’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar; doğal afet, deprem, yangın, patlamalar, su baskını, salgın hastalıklar, savaşlar, iç savaşlar, ayaklanmalar, seferberlik ilanı, grev, lokavt, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, INFLEAP’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, INFLEAP işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda , INFLEAP için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek olup bunun için INFLEAP’den herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

12.1. İşbu Sözleşme, kullanıcının INFLEAP’a üye olduğu veya INFLEAP’ı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya benzeri sebeplerle geçici veya süresiz olarak üyeliğinin durdurulması durumlarında sona ermiş sayılacaktır. Öncelikle INFLEAP, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat, ceza gibi benzeri bir yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın, INFLEAP’dan yararlanmasına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. 

12.2. Kullanıcı’nın, Sözleşme kapsamında kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin INFLEAP’da ve işbu Sözleşme’de belirtilen kuralları ihlal etmesi ve özellikle bu madde kapsamında aşağıda sayılan haller üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerinden sayılmaktadır. Tüm bu durumlarda Kullanıcı’nın sorumluluğu ve INFLEAP’in bundan dolayı uğradığı veya uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlülüğü söz konusudur ve INFLEAP’in bu durumlarla ilgili olarak dava açma hakkı saklıdır.

  • INFLEAP ve Sözleşme kapsamında belirtilen kuralları ihlal etmesi ve INFLEAP’ı zararlı kötü amaçlarla kullanmak, ,
  • Kullanıcı’nın INFLEAP genel güvenliğini tehdit edecek, INFLEAP ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yayılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi herhangi bir yöntemle, INFLEAP’ın veya sistemin işleyişine müdahale edecek fiillerde ve gerçek dışı işlemlerde bulunması ve böylece INFLEAP’in  bilgi güvenliği sistemine risk oluşturabilecek  halleri,
  • Kullanıcı’nın kendisi için oluşturduğu kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  • Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin tanıtım, mahremiyet, telif veya diğer fikri mülkiyet hakkıda dahil haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan işlemlerde bulunması,
  • Kullanıcı’nın diğer kullanıcılara istenmeyen e-postalar göndermek, sözleşme dışında para istemek veya dolandırmak,
  • Kullanıcı’nın, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve yasalara uygun olmayan bilgi ve içerikleri INFLEAP’a kaydetmesi veya oluşturduğu içeriklerde bunları kullanması,
  • Kullanıcı’nın, nefret söylemi barındıran, ırkçı, bağnaz herhangi bir gruba veya bireye karşı tehdit edici, şiddeti kışkırtıcı veya gereksiz şiddet içeren, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri özendiren, cinsel içerikli müstehcen veya çıplaklık içeren buna benzer pornografik bilgi ve içerikleri INFLEAP’a kaydetmesi veya oluşturduğu içeriklerde bunları kullanması 

MADDE13- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

13.1. Sözleşme’nin uygulanmasında veya yorumlanmasında Sözleşme kapsamında Kullanıcı ve INFLEAP arasında işbu Sözleşmesi kapsamında doğacak her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’den dolayı ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Kullanıcı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin özel yargılama yetkisine sahip olduğunu kabul etmekle birlikte ileride doğacak herhangi bir ihtilaf durumunda bu mahkemelerin uygun olmayan yargı yeri olduğu yönündeki iddialarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu uyuşmazlıklar kapsamında İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.2. Kullanıcı ile INFLEAP arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık veya bu uyuşmazlığın mahkemeye taşınması gibi durumlarda; Kullanıcı, INFLEAP ile arasındaki bu hukuki ilişki ve dava sürecini sosyal medya ve benzer platformlarda veya herhangi bir iletişim kanalı ve bu gibi basın yayın kurum ve kuruluşları kanalıyla duyurup toplum nezdine taşımayacağını ve bu durumu reklam yapma amacıyla kötüniyetli olarak kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde Kullanıcı INFLEAP ve iş ortaklarının bu olumsuz durumdan dolayı uğrayacağı veya uğraması muhtemel tüm zararlarından sorumlu olduğunu bunu tazmin etmekle yükümlüğü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

14.1. İşbu sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından sahip olunan ve haklar ve yükümlülükler üçüncü kişilere devri yasaklanmıştır. 

14.2. INFLEAP, işbu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülükleri 3. Kişilere devredebilecektir. Bu devrin yapılması halinde Kullanıcı sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler aynen devam edecektir.  

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

15.1. Kullanıcı, üyelik kaydını tamamladığında işbu Sözleşme’de yer alan bütün hükümleri okuyup, anladığını ve  kabul ettiğini  ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiş olup elektronik olarak onaylaması ile sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş sayılmaktadır.

15.2. İşbu Sözleşme, on beş maddeden oluşmaktadır ve Kullanıcı’nın elektronik olarak onaylaması ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, kısmen veya tamamen geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Site’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site’ye kayıt yaptırarak, işbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi (“Sözleşme”) ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “İş Akışı’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, burada belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’den ve Hizmet’ten istifade etmeyiniz ve kaydınızı derhal iptal ediniz. Site’nin sahibi Büyükdere Caddesi, Ecza Sokak, No:4 34394 Levent İstanbul adresinde mukim INFLEAP TEKNOLOJİ A.Ş.) (bundan böyle kısaca “Şirket” ya da “INFLEAP” olarak anılacaktır). Site aracılığıyla sunulan ve işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmet, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket işbu Sözleşme’yi, Site’de yer alan her tür bilgi ve içeriği, İÇERİK GELİŞTİREN’e herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından ayrıca siteye girişleri sırasında yeni versiyonun kabul edilmesi suretiyle, kabul tarihinde geçerli olacaktır. Hizmet’ten faydalanan ve Site’ye erişim sağlayan İÇERİK GELİŞTİREN, Sözleşme koşullarını ve Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme Site üzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan İçerik Geliştiren’in erişimine her zaman açıktır. 

1. TANIMLAR İşbu başlık altında sayılan tanımlar; Site Kullanım Koşulları ve Site’ye ait Reklam Veren Hizmet Sözleşmesi kapsamında kullanılan tanımlar ve kavramlardır. Tanımlanan kavramlar Sözleşme dâhilinde geçtiği cümleler içinde bu başlık altında düzenlenen anlamları taşımaktadır. Site: Şirket’e ait, INFLEAP.net ana internet adresi ve açılmış, açılacak alt internet adreslerini de kapsayan ve Şirket’in, Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Şirket’in, İÇERİK GELİŞTİREN’e, Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de kullanıldığı şekli ile Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir. Şirket: INFLEAP ‘ı ifade eder. Sözleşme: İşbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi ifade eder. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İş Akışı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.  İçerik Geliştiren: Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek ve Site dâhilinde sunulan Hizmet’ten işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dâhilinde yararlanan gerçek kişi ve/veya Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin aralarındaki sözleşmeye göre menajeri, temsilcisi, ajansı vb. sıfatlara haiz gerçek veya tüzel kişilerdir. Hesap: İçerik Geliştiren’in profil bilgilerinin ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen diğer bilgilerinin yer aldığı Site’de kendisine ayrılan özel alandır. Hizmet: Site’de yazılımını Şirket’in geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların Şirket tarafından alınmış olduğu kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda tanıtmak isteyen Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site üzerinden sağlama hizmeti dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak ileride İÇERİK GELİŞTİREN’e sağlanacak olan her türlü hizmettir. İş Akışı: İçerik Geliştiren’in Hizmet’ten ve Site’den nasıl yararlanacağını ve Site’den ve Hizmet’ten yararlanırken hangi adım ve kuralları takip etmesi gerektiğini gösteren ve anlatan linkinden ulaşılabilen İçerik Geliştiren’in uymakla yükümlü bulunduğu kurallar bütünüdür. Fikri Haklar: Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar. Proje: Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerini tanıtılması için Site aracılığıyla paylaşılan ve İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İçerik’in oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan taslaktır. Reklam Veren: Kendisine veya aralarındaki sözleşmeye göre reklam hizmeti alma amacıyla başvuran müşterisine ait konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun her türlü ürün ve/veya hizmeti tanıtmak amacıyla İÇERİK GELİŞTİREN’in Sosyal Medya Mecraları’ndaki ününden ve popüleritesinden faydalanmak isteyen ve bunu gerçekleştirmek amacıyla Site üzerinden İÇERİK GELİŞTİREN ile iletişime geçen her türlü gerçek veya tüzel kişidir. Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır. Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır. Ücret: İçerik Geliştiren’in Reklam Veren tarafından İş Akışı ve işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak paylaşmış olduğu İçerik karşılığında miktarı İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasında Site üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve Şirket tarafından Reklam Veren’in onayının alınmasına müteakip;  Reklam Veren’e ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının yapılması amacıyla, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber İÇERİK GELİŞTİREN tarafından, İÇERİK ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan ve yayımlanan tüm Fikri Hakları Şirket’e ait olan ve bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, Reklam Veren’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırmaya dair Fikri Hakları ile kullanma ve kullandırmaya dair Fikri Hakları verilmiş olan video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Reklam Veren’in İçerik üzerindeki tüm Fikri Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır. 

2. KONU İşbu Sözleşme’nin konusu, Site kullanım şartları ve Site’de sunulan Hizmet’ten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek kayıt yaptırmaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3. HİZMET’E VE SİTE’YE DAİR GENEL AÇIKLAMALAR 

3.1. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, Reklam Veren’in konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve hizmetin İÇERİK GELİŞTİREN’in Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için İÇERİK GELİŞTİREN ile Reklam Veren arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.  

3.2. Site’ye erişim sağlanması ve Site’nin kullanılması ile ilgili masraflar tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’e ait olup, Şirket’in, Site’ye erişimin sağlanması ve kullanılması ile ilgili işbu Sözleşme’de belirtilen haller hariç olmak üzere İÇERİK GELİŞTİREN’den herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye erişimin sağlanması ve Hizmet’ten yararlanmak için kullandığı cihazların ve Sanal Ortam’ın Site’nin gerektirdiği teknik özelliklere tam anlamıyla uyumlu olduğunu aksi durumda Hizmet’ten tam anlamıyla istifade edemeyeceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’i, Sözleşme kabul tarihi itibariyle, kullanmaya başlayabilir ve kaydının iptali ve/veya işbu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Şirket ya da İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet’i bu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde kullanmaya devam edebilir. 

3.4. Şirket, Site’de sunulan Hizmet’e yenilerini ekleme, mevcut Hizmet’in kapsam ve sunulma koşulları ile Site dâhilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. 

3.5. Şirket, Hizmet’i ”olduğu gibi” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Şirket herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Şirket’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmet’i sürekli ve/veya geçici olarak durdurmak, Hizmet’in içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. İÇERİK GELİŞTİREN işbu tasarrufu peşinen kabul eder. 

4. SİTE’YE KAYIT OLMA ŞARTLARI VE İÇERİK GELİŞTİREN’E İLİŞKİN KRİTERLER 

4.1. Site’ye ancak 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler kayıt yaptırabilir ve Site aracılığıyla sağlanan Hizmet’ten yararlanabilir. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kaydolması sırasında Şirket’in İÇERİK GELİŞTİREN’in yaşını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN’in 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, Şirket işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme ve söz konusu İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını silme hakkına sahiptir. 

4.2. Siteye kayıt olmak ve Hizmet’ten yararlanmak isteyen kişi, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat kapsamında hukuken fiil ehliyetine sahip olduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.3. Site ve Hizmet sadece Şirket’in belirlemiş olduğu asgari kriterleri karşılayan ve kaydı Şirket tarafından onaylanan İÇERİK GELİŞTİREN’e açıktır. İşbu kriterleri değiştirme hakkı Şirket’e aittir. Şirket tarafından dikkate alınan bazı kriterler şunlardır;

a) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin herkes tarafından görülebilir olması, 

b) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu içeriklerin konusunun suç teşkil etmemesi ve hukuka, kanunlara ve genel ahlak kurallarına aykırı olmaması, 

c) Siteye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Sosyal Medya Mecraları’ndaki profillerinin ve bu profillerde yer alan her türlü bilginin gerçek, doğru ve güncel olması, 

d) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Şirket tarafından Site’ye erişiminin daha önceden yasaklanmamış olması 

Yukarıda belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmamakla beraber, bunlara ek olarak Şirket tarafından diğer pek çok kriter nazara alınabilmekte ve sadece burada belirtilen kriterlerin karşılanması Site’ye kayıt olma hakkını garanti altına almamaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu maddede belirtilen kriterleri ve Şirket’in kendisine sair zamanlarda ileteceği kriterleri Site’ye kayıtlı olduğu ve Hizmet’ten yararlandığı sürece karşılamayı, aksi durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye ücretsiz olarak kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Şirket, Site’ye kayıt yaptırmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını elinde bulundurmaktadır. Site’ye kayıt olmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunun reddedilmesi halinde bu kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır. 4.5. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kayıt esnasında Site aracılığıyla doğrudan ve Sosyal Medya Mecraları aracılığıyla dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgilerin gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve doğru olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kaydolma esnasında vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının, eksik olduğunun, yalan beyan içerdiğinin ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde Şirket’in kendi takdir hakkına bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı bir bildirimle ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün İÇERİK GELİŞTİREN tarafından ihlal edilmesi halinde doğabilecek bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumludur. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmadığı anlamına gelmesi kaydıyla, İÇERİK GELİŞTİREN’in kayıt olmasından önce ve/veya İÇERİK GELİŞTİREN’in Hizmet’ten ve Site’de istifade ettiği herhangi bir zamanda İÇERİK GELİŞTİREN tarafından verilen bilgilerin resmi bilgi ve belgelerle doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir. 

4.6. Şirket, işbu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde, İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’yi ve/veya Hizmet’i hukuka ve ahlak kurallarına aykırı olan amaçlar çerçevesinde kullanması halinde, her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. İÇERİK GELİŞTİREN, Sözleşme’nin işbu maddede yer alan herhangi bir nedenle feshedilmesinden ötürü Şirket’in kâr kaybı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uğramış olduğu bütün zararları İÇERİK GELİŞTİREN’den tazmin ve talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.7. İÇERİK GELİŞTİREN Site’ye kayıt olmak ve Site aracılığıyla sunulan Hizmet’ten faydalanabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nı yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu ve Sosyal Medya Mecraları tarafından öngörülmüş olan kurallara uyduğunu ve Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. 

4.8. İşbu başlık altında sayılan yükümlülükler kullanıcının Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin aralarındaki sözleşme kapsamında tanımlanan ajansı, temsilcisi, menajeri vb. sıfatlara haiz olduğu durumlarda da aynen geçerlidir. Şirket’e ait Site üzerinde Hesap sahibi olan ve işbu sözleşme kapsamında İÇERİK GELİŞTİREN olarak kabul gören tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu şartları gayrikabili rücu şekilde kabul ve beyan ederler. 

4.9. Hesap sahibi İÇERİK GELİŞTİREN’in “Ajans, temsilci, menajer, veli, vasi vb.” sıfatlara haiz olması halinde sözleşme ve/veya rıza kavramlarının varlığıyla birlikte Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek gerçek kişilerin 18 yaşından küçük olması Şirket’in sorumluluğunda değildir. Taraflar bunu kabul ederler. 

5. KAYDIN İPTALİ: İÇERİK GELİŞTİREN, dilediği zamanda kaydını Site üzerinden iptal etme ve Hizmet’ten istifade etmeyi durdurma hakkına sahiptir. 

6. SİTE’NİN KULLANIMI VE HİZMET’TEN YARARLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

6.1. İÇERİK GELİŞTİREN başka bir İÇERİK GELİŞTİREN’in Hesabını kullanamaz ve/veya başka bir İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye erişim hakkından hiçbir surette yararlanamaz. 

6.2. İÇERİK GELİŞTİREN, kayıt olurken, Şirket’e bildirdiği Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’den ve Hizmet’ten faydalanırken, Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesaplarının gerçek olmayan takipçi sayısını, çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle artırmayacağını, aksi takdirde işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş olacağını ve böyle bir durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkının bulunduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’ye erişim sağlayabilmek için Sosyal Medya Mecraları’nda yer alan üyeliğini kullanmak zorundadır. Şirket tarafından sağlanan Hizmet gereği ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin sağlanması amacıyla Site Sosyal Medya Mecraları ile aktif bir etkileşim içinde olmakla beraber Site içerisinde Sosyal Medya Mecraları’nın linkleri ve çeşitli bağlantıları bulunmaktadır. İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Site aracılığıyla kullanılan Sosyal Medya Mecraları söz konusu Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşullarına ve şartlarına bağlıdır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’ten istifade etmek suretiyle Sosyal Medya Mecraları’nda öngörülmüş olan kullanım koşulları ve şartları ile bağlı olduğunu ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri, takipçi analizi ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere Şirket tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her daim Sosyal Medya Mecraları’nın kendi kullanım koşullarına ve şartlarına bağlı olarak Şirket tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, Site aracılığıyla erişilen ve bağlantı kurulan Sosyal Medya Mecraları’nın kullanım koşulları da dâhil olmak üzere bütün kurallarını kendisinin incelemekle yükümlü olduğunu Şirket’in böyle bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.5. İÇERİK GELİŞTİREN, Site dâhilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.6. İÇERİK GELİŞTİREN, Hizmet’in Şirket bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder. İşbu Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, İÇERİK GELİŞTİREN; Hizmet’i kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; a) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmet’in türevini yaratmayacaktır; b) Hizmet’i başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; c) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini, sağlanan bilgileri ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; d) Hizmet ile ilgili veya İÇERİK GELİŞTİREN’ in işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, kanunen veya başka bir surette, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; e) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet’in işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, f) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet’in herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, g) Hizmet’i kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; h) Hizmet’i zararlı kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; i) Hizmet’in veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya j) Hizmet’e veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir. k) Hizmet üzerinden İçerik gönderdiği, iletişim ve etkileşim kurduğu Reklam Veren ile Hizmet’ten istifade ettiği sürece Hizmet haricinde herhangi bir ticari ilişkiye girmeyecektir. l) Hizmet’te kendisine sunulan hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak; taklidini, benzerini üretmeyecektir. m) İÇERİK GELİŞTİREN, işbu madde kapsamında sayılan koşulları ihlal ettiği takdirde 100.000 TL (yüzbintürklirası) cezai şart bedeli ödemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. 6.7. Şirket ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in (Hizmet’i sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) ve Site’nin tüm hak ve unvanının yegâne malikidir. İşbu Sözleşme’nin ve İÇERİK GELİŞTİREN’in kaydının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Müşteri’nin Hizmet ile bağlantılı tüm hakları ve Hizmet ile Site’ye erişimi derhal sona erecektir. 

6.8. Şirket’in veya herhangi bir bağlı şirketinin, kuruluşunun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin, Hizmet’in bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, Şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz. 

6.9. İÇERİK GELİŞTİREN, diğer İÇERİK GELİŞTİREN’lerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Şirket’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.10. Şirket İÇERİK GELİŞTİREN’e karşı kâr kaybı, dolaylı, özel, arızi, cezai veya bağlı zararlardan (iş kaybı, kâr mahrumiyeti, işin durması, veri kaybı, kayıp tasarruf veya benzer maddi kayıplardan doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya burada düzenlenmemiş başkaca bir sorumluluktan doğan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. 

6.11. İÇERİK GELİŞTİREN; Şirket’e, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve İÇERİK GELİŞTİREN’in önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznine gerek olmaksızın İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’nin kullanıcısı olduğunu kamuya ve üçüncü kişilere her türlü basın ve yayın organları ve internet araçlarını kullanmak suretiyle açıklamaya, İÇERİK GELİŞTİREN’in ismini, unvanını, varsa markasını, logosunu ve geliştirip sunmuş olduğu içeriklerle ilgili bilgileri Site’nin, Şirket’in reklamlarında, sitesinde, tanıtımlarında ve diğer her türlü pazarlama platformlarında yayımlamaya, açıklamaya, sunmaya ve peşinen muvafakat verdiğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. İÇERİK VE İÇERİK’İN PAYLAŞILMASI 

7.1. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren tarafından Site aracılığıyla bildirilen Proje’ye uygun bir İçerik hazırlamayı ve söz konusu İçerik’i yine Site üzerinden Reklam Veren’in onayına sunmayı kabul ve beyan eder. Reklam Veren,  İÇERİK GELİŞTİREN tarafından kendisine iletilen İçerik’i aynı şekilde kabul edebileceği ve/veya reddedileceği gibi, İçerik üzerinde düzeltme, edit etme ve/veya değişiklik talebinde bulanabilme hakkına sahiptir. 

7.2. İçerik’in hangi Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılacağına Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN Site üzerinden birlikte karar verecektir. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’i İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları dışında başka Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmamayı ve yayımlamamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.3. Şirket bir kereliğine mahsus olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında İçerik’in Şirket aracılığı ile Reklam Veren ile paylaşılmasından önce, İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu cep telefonu numarasına, İÇERİK GELİŞTİREN’in kimliğini doğrulama amacıyla SMS gönderecektir. Söz konusu doğrulama SMS’in İÇERİK GELİŞTİREN tarafından alınmasına müteakip, SMS içerisinde bildirilen doğrulama kodu İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Site’de belirtilen alana girilecek ve İÇERİK GELİŞTİREN bu doğrulamadan sonra İçerik’i İş Akışı’na uygun bir şekilde Reklam Veren ile paylaşabilecektir. 

7.4. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İş Akışı çerçevesinde Reklam Veren tarafından onaylanmasını müteakip söz konusu İçerik üzerinde en ufak bir değişiklik, modifikasyon ve/veya editleme yapmaksızın Reklam Veren’e Site aracılığıyla iletmiş olduğu şekilde derhal İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşacağını ve yayımlayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayınlanmasından münhasıran sorumludur. 

7.5. İçerik’in paylaşılmasını müteakip, İÇERİK GELİŞTİREN paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’i en az 30 gün süreyle İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları üzerinde bulundurmayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen süre içerisinde İçerik’in paylaşılmasından sonra silinmesi ve/veya kaldırılması, İÇERİK GELİŞTİREN’in İçerik’in paylaşıldığı İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndaki hesabının geçici ve/veya kalıcı olarak kapatılması ve/veya askıya alınması halinde İÇERİK GELİŞTİREN işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine ödenecek Ücret’e hiçbir şekilde hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket’ten Ücret talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan hükme ek olarak İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasından ve yayımlanmasından sonra söz konusu İçerik üzerinde herhangi bir değişiklik, edit etme ve/veya düzelme yapmayacağını ve İçerik’i Reklam Veren’in onayladığı haliyle aynı şekilde İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda bulundurmayı ve tutmayı, peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.6. Reklam Veren, tamamen kendi takdir hakkına bağlı olarak, proje onayından sonra İÇERİK GELİŞTİREN’in paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’ndan geçici ve/veya kalıcı olarak kaldırılmasını ve silinmesini talep etme hak ve yetkisini sahiptir. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren’in böyle bir talebini derhal ve gecikmesizin yerine getirmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında İçerik’in kaldırılması ve silinmesi halinde İÇERİK GELİŞTİREN’in Ücret’e ilişkin bütün hakları saklıdır. 

7.7. İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan içerik işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara, hükümlere, Proje ve Reklam Veren tarafından belirtilebilecek diğer bütün kriterlere (İçerşk altında Reklam Veren tarafından belirlenecek hashtag vs. gibi) uygun olmak zorundadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’in içeriği kontrol etme, gözetleme, edit etme, değiştirme gibi herhangi bir yükümlülüğünün söz konusu olmadığını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Site aracılığıyla İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen ve/veya İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayınlanan içeriğin konusunun suç teşkil etmesi ve/veya hukuka aykırı olması durumunda sorumluluk tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’e aittir. İÇERİK GELİŞTİREN’nin hareketlerinden doğan cezai müeyyidelerden, hukuki sorunlardan, neticelerden ve/veya taleplerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı Şirket ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.8. İÇERİK GELİŞTİREN, Sosyal Medya Mecraları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dâhil olmak üzere her türlü içeriğin tüm Fikri Haklarına tek başına nizasız ve ihtilafsız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Şirket’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde İÇERİK GELİŞTİREN’in bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir. 

7.9. İÇERİK GELİŞTİREN, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşamaz ve yayınlayamaz. 

7.10. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren’in onaylamış olduğu içeriğe ilişkin fikri mülkiyet hakları haricinde, hiçbir surette Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını kısmen dahi olsa ihlal etmeyeceğini, bu yönde iş ve işlemlerde bulunmayacağını, içeriğin oluşturulması,  İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması sırasında Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek bütün hareketlerden ve eylemlerden kaçınacağını, aksi takdirde Şirket’in, Reklam Veren’in ve/veya herhangi bir üçüncü kişini zarara uğraması halinde Reklam Veren ve/veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından Şirket’e ve/veya  İÇERİK GELİŞTİREN’ya yönetilecek tazminat taleplerinden bizzat İÇERİK GELİŞTİREN’in münhasıran sorumlu olacağını ve bu durumda Şirket’in Reklam Veren’e ve/veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir tazminat ödemesinde bulunması durumunda, Şirket’in, ödenmiş olan tazminat miktarı için İÇERİK GELİŞTİREN’e rücu hakkının saklı olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve diğer internetle ilgili mevzuat uyarınca, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. İÇERİK GELİŞTİREN  içerikten tek başına sorumlu olduğunu Şirket’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.11. İÇERİK GELİŞTİREN; Kendisi ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaştığı ve yayımladığı içeriğin kendisi tarafından oluşturulmuş olduğunu, daha önce paylaşılan kendisine veyahut bir başkasına ait içeriklerden söz konusu içerikte herhangi bir alıntı ve/veya kısım bulunmadığını ve/veya daha önce üçüncü taraflarca ürün ve/veya hizmet tanıtımında kullanılan içeriklerden herhangi bir alıntı içermediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.12. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik’in bir kısmı veya tamamı herhangi bir nedenle, kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez, yayınlanamaz, herhangi başka bir şekilde kullanılamaz. İÇERİK GELİŞTİREN İçerik’i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar’da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir. 

7.13. İÇERİK GELİŞTİREN, Site üzerinde iletişime ve etkileşime geçtiği herhangi bir Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçilen en son tarihten itibaren altı (6) ay süre ile Site hariç olmak üzere herhangi bir mecrada ve/veya platformda, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımının yapılması için iletişime geçmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.14. Madde 7.1., 7.2., 7.3, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. ve 7.12., 7.13.’de yer alan hükümlerin kısmen ve/veya tamamen ihlali neticesinde Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in zarara uğraması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu zararı, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in her türlü munzam zararına ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in ilk yazılı talebi üzerine en geç 5 (beş) işgünü içerisinde nakden ve defaten tazmin edeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.15. İÇERİK GELİŞTİREN, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik’ten ve İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda ifşa edilen düşünce, kanaat, söylem, fikir, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden münferiden sorumludur. 

7.16. İÇERİK GELİŞTİREN, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber  İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayımlanmasıyla birlikte içeriğin, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, Reklam Veren’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, İÇERİK GELİŞTİREN; Site üzerinden Reklam Veren’e iletilmesi ve/veya Reklam Veren’in onayıyla beraber İÇERİK GELİŞTİREN tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılması ve yayınlanması anından itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Fikri Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir yer ve süre sınırlamasına tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak  Reklam Veren’e ve Şirket’e vermiştir. 

7.17. İÇERİK GELİŞTİREN, Fikri Haklar’ın, geçerli kanunlara göre, Reklam Veren’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, içeriğin kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki Fikri Haklar’ın tümünün kendisi tarafından Şirket’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.18. İÇERİK GELİŞTİREN, İçeriğin Fikri Haklarının Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sözleşme konusu Reklam Veren’e verilen Fikri Haklar için  İÇERİK GELİŞTİREN, herhangi bir şekilde Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel ve/veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.19. Şirket, söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan İÇERİK GELİŞTİREN’e herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. SİTE VE HİZMET İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 

8.1. Şirket, Site üzerinden Reklam Veren’e iletilen İçerik’in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir garantide (süre, miktar, kalite ve benzeri) bulunmamaktadır. 

8.2. İÇERİK GELİŞTİREN, Site’de okuduğu, izlediği, gördüğü, elde ettiği, materyal ve verileri (Proje de dâhil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, pazarlamayacağını, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis etmeyeceğini, Sözleşme kapsamı dışında herhangi bir yerde yayımlamayacağını, paylaşmayacağını ve her zaman gizli tutacağını, stok, arşiv yapılarak kullandırmayacağını; özetle Site’de belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını ve kullandırmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.3. İÇERİK GELİŞTİREN, Site ve Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olacak şekilde, Reklam Veren’in ve/veya Reklam Veren’in sunduğu ürün ve/veya hizmet aleyhine hiçbir surette Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşımda bulunmamayı, Şirket’in ve Reklam Veren’in itibarını zedeleyecek herhangi bir eylemde bulunmamayı peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9. REKLAM VEREN VE İÇERİK GELİŞTİREN ARASINDAKİ İLİŞKİ 

9.1. Şirket, halin ve vaziyetin gerektirdiği durumlar haricinde, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasında gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime herhangi bir surette müdahalede bulunmaz. Şirket’in, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

9.2. İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesi amacıyla, Reklam Veren ve  İÇERİK GELİŞTİREN, içeriğinde Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN’in haklarının belirlendiği bir sözleşme akdetme hakkına sahiptir. Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN arasında böyle bir sözleşmenin akdedilmesi halinde, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu sözleşmenin bir nüshasını işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim yollarından herhangi birisi ile Şirket’e göndermeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.3. Site üzerinden Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasında gerçekleşecek bütün yazışmaların ve iletişimler ile İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Reklam Veren’e iletilen İçerik Şirket tarafından görülebilmektedir.  İÇERİK GELİŞTİREN işbu madde kapsamında Reklam Veren ile kendisi arasında gerçekleşecek iletişimin ve Reklam Veren’e gönderilecek İçerik’in gizli nitelikte olmadığını kabul ve beyan eder. İÇERİK GELİŞTİREN Şirket’in bunları görüntüleyebileceğine ilişkin peşinen ve gayrikabili rücu olarak rıza göstermektedir. 

9.4. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren ile Site üzerinden iletişime geçtikten sonra, İÇERİK GELİŞTİREN söz konusu Reklam Veren ile Reklam Veren’in ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtımının ve reklamının yapılması için Site hariç herhangi bir başka şekilde iletişime geçmemeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından herhangi bir tazminat ödemeksizin, tek taraflı ve derhal fesih edileceğini, İÇERİK GELİŞTİREN’in ve Reklam Veren’in müşterek ve müteselsil olarak aralarında yapılmış ve yapılacak işin bedeli kadar tazminat ödeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10. ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 

10.1. Ücret, Reklam Veren ve İÇERİK GELİŞTİREN arasında Site üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar ile belirlenmekte ve Reklam Veren ile İÇERİK GELİŞTİREN arasında kararlaştırılmaktadır. Ücret’in belirlenmesi ile ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü bulunmamakla beraber, Şirket kendi takdir hakkına bağlı olarak Site üzerinden İÇERİK GELİŞTİREN’ e, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren açısından bağlayıcı olmayan tavsiye edilen bir ücret bildirebilir. Bu bildirimin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. 

10.2. İçerik’in İÇERİK GELİŞTİREN tarafından İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılmasını ve yayımlanmasını ve Reklam Veren’in ikinci onayı vermesini müteakip, Ücret, proj kapsamında Reklam Veren tarafından Proje tanıtımında belirlenen sürenin dolmasına müteakip İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’yi kullanarak ödeme talep etmesi ile beraber, bizzat Şirket tarafından İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e iletmiş olduğu banka hesabına 15 (on beş) iş günü içerisinde yatırılacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN ödenen Ücret dışında Reklam Veren’den herhangi bir alacağının olmadığını, herhangi bir alacak iddiasında bulunmayacağını, İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşmış ve yayımlamış olduğu İçerik karşılığında sadece Ücret’e hak kazanacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder 

10.3. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site üzerinden Şirket’e ilettiği banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C. kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in banka hesap bilgilerinin ve/veya T.C kimlik numarasının kendisine ait olmaması, eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması halinde doğabilecek bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumlu olup Şirket’e bu hususta herhangi bir kusur atfedilemez. İÇERİK GELİŞTİREN, Ücret’in İÇERİK GELİŞTİREN’in kusuru ve/veya ihmali dolayısıyla, İÇERİK GELİŞTİREN’e kısmen ve/veya tamamen iletilememesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.4. İÇERİK GELİŞTİREN’in banka hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeni banka hesap bilgilerini derhal ve gecikmeksizin işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket’e ileteceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in işbu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Şirket tarafından İÇERİK GELİŞTİREN’in daha önce iletmiş olduğu banka hesabına yapılan Ücret ödemesi geçerli sayılır ve İÇERİK GELİŞTİREN’in uhdesine geçtiği kabul edilir. 

10.5. Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN’e ödenen Ücret karşılığında, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından Şirket’e geçerli bir fatura düzenlememesi durumunda, gider pusulası düzenleyecek ve ilgili gider pusulasına ilişkin yasal prosedürler Şirket tarafından yerine getirilecektir. İÇERİK GELİŞTİREN, gider pusulasının düzenlenmesinden ve ilgili gider pusulasının İÇERİK GELİŞTİREN’e gönderilmesinden sonra imzalayıp, Şirket’e gecikmeksizin iletmeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN’in fatura veya serbest meslek makbuzu düzenleyebilecek gerçek kişi, tacir veya serbest meslek erbabı olması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim kanallarından herhangi birisi aracılığıyla Şirket ile derhal iletişime geçmesi ve Şirket’e fatura düzenlemesi zorunludur. Gider pusulası kesimi ile doğabilecek masraflardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumludur. İÇERİK GELİŞTİREN, Reklam Veren ile arasında belirlenecek olan Ücret üzerinden %20 tutarında stopaj vergisi kesintisinin yapılacağına ve bu tutarın İÇERİK GELİŞTİREN adına, Şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılacağına onay verdiğini ve peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.6. İÇERİK GELİŞTİREN’in Reklam Veren tarafından ödenecek olan Ücret’e hak kazanabilmesi için İş Akışı’nda belirtilen bütün adımları harfiyen uygulaması ve işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uygun davranması gerekmektedir. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin Ücret’e hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Şirket tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.7. İÇERİK GELİŞTİREN, İçerik karşılığında ödenecek olan Ücret’in kendisine bizzat Reklam Veren tarafından ödenmesi için veya Ücret’in belirlenmesi amacıyla fiziki veyahut sanal ortamda ya da başka şekillerde, Site’yi kullanmaksızın Reklam Veren ile herhangi bir ilişki tesis etmemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de Şirket’e tanınan diğer bütün haklara ek olarak, İÇERİK GELİŞTİREN’in işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü ihlal etmesi ve/veya ihlal etmeye yeltenmesi halinde Şirket tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin fesih etme ve  İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de yer alan kaydını silme ve Hesabını sürekli olarak kapatma ve İÇERİK GELİŞTİREN’den tazminat isteme hakkına sahiptir. 

10.8. Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN tarafından sağlanan İçerik’in Reklam Veren tarafından onaylanacağına, İçerik’in  İÇERİK GELİŞTİREN ve Reklam Veren tarafından birlikte belirlenen Sosyal Medya Mecraları’nda yayımlanması ve paylaşılması ile Ücret’e hak kazanılacağına ilişkin hiçbir surette herhangi bir taahhüt altına girmemektedir ve/veya garanti vermemektedir. 

10.9. Proje şeklinin, Reklam Veren tarafından, İÇERİK GELİŞTİREN’e “tanıtımı yapılacak, üzerine İçerik geliştirilecek ürün ve/veya hizmet” olması halinde Şirket, İÇERİK GELİŞTİREN’den ürün ve/veya hizmetin ne olduğuna ilişkin bilgi teyidi isteme hakkı olduğunu peşinen taahhüt, beyan ve kabul eder. 

11. HESABIN GÜVENLİĞİ 

11.1. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesap bilgilerinin gizliliğinden ve Hesap üzerinden yapılan bütün iş ve işlemlerden münhasıran sorumludur. Hesabın diğer üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde kullanılması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN, bu durumu derhal ve gecikmeksizin Şirket’e işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarından herhangi birisi ile bildirmekle yükümlüdür. Hesaba yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması halinde, İÇERİK GELİŞTİREN’in uğrayabileceği bütün zararlardan İÇERİK GELİŞTİREN münhasıran sorumlu olmakla beraber böyle bir durumda İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Şirket’in veritabanına ve/veya Site’ye kötü niyetli üçüncü kişi veya kişiler tarafından yapılacak herhangi bir siber saldırı sonucunda, Hesap bilgilerinin kötü amaçlı kişi veya kişilerin eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması veya kullandırılması halinde Şirket doğabilecek her türlü sonuçtan kısmen dahi olsa doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. 

11.2. İÇERİK GELİŞTİREN’in, şifresini unutması veyahut kaybetmesi durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre İÇERİK GELİŞTİREN’in kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez. 

11.3. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi tamamen İÇERİK GELİŞTİREN’in sorumluluğundadır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesabını ve şifresini, başkasıyla paylaşmamak/başkasına devretmemek, kullandırmamak ve Hesabının güncelliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. İÇERİK GELİŞTİREN, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, kendisi haricinde bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geçirmeksizin ve en hızlı şekilde Şirket’e haber vermesi gerekmektedir. İÇERİK GELİŞTİREN’in rızasıyla ve/veya şahsi hatası/kusuru sonucu şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dâhil olmak üzere hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulmayacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN, Hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişi ve/veya kişilerin kimliklerini Şirket’in tespit etmekle yükümlü olmadığını, Şirket’ten bu yönde bir talepte bulunamayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

12. ŞİRKET’İN TEKNİK PROBLEMLERDEN SORUMLU OLMAMASI 

12.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamalar, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklananlar da dâhil uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler, bozukluklar ve benzeri dış etkenler, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, yanlış ve hatalı kullanım, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde ve/veya Site’ye erişilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmet’in sağlanmasında ve/veya Site’ye erişimde oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir. 

12.2. Şirket gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmet’e ve/veya Site’ye erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir. 

13. DİĞER HÜKÜMLER 

13.1. İÇERİK GELİŞTİREN, İşbu Sözleşme’nin, Şirket veya Reklam Veren ile kendisi arasında; herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi oluşturmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.2. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’in ve Reklam Veren’in çalışanı, maaşlı personeli, işçisi ve/veya temsilcisi olmadığını ve tamamen bağımsız bir yüklenici olarak davrandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İÇERİK GELİŞTİREN Şirket’in ve/veya Reklam Veren’in maaşlı çalışanı, personeli ve/veya işçisi olmadığından Şirket’e ve/veya Reklam Veren’e karşı herhangi bir işçilik ücreti alacağı talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.3. Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanılmasında gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir. 

13.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri ise aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

13.5. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme’de belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. İÇERİK GELİŞTİREN’in bu maddeyi ihlal edecek şekilde işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. 

13.6. Bu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte, Şirket ve İÇERİK GELİŞTİREN arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve konusuna ilişkin olarak yazılı veya sözlü önceki ve eş zamanlı tüm sözleşmeleri, teklif veya beyanları yürürlükten kaldırmaktadır. 

13.7. İÇERİK GELİŞTİREN, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil ettiğini ve işbu maddenin HMK Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13.8. İşbu Sözleşme İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye kaydolması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar yürürlükte kalmaya ve Şirket ve İÇERİK GELİŞTİREN açısından bağlayıcı olmaya devam eder. 

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

14.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır. 

14.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

15. ŞİRKET İLE İLETİŞİM 

15.1. Şirket işbu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, kayıt esnasında İÇERİK GELİŞTİREN’in verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’de kayıtlı posta adresinin yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, İÇERİK GELİŞTİREN, Şirket’in İÇERİK GELİŞTİREN’in Site’ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından İÇERİK GELİŞTİREN’in Şirket’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Şirket’e gerekli izin ve onayı işbu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.